چاپ

ویژگی های قیر پاسارگاد:

قیر جسمی هیدروکربنی است به رنگ سیاهسولفید کربن و تتراکلرید کربن کاملاً حل می‌شود.مای محیط، جامد استقیر معمولاً از تقطیر نفت خام به دست می‌آید. یا از معادن استخراج شود (قیر معدنی). قیر طبیعی با نام یواینتایت (U intaite) نیز شناخته می‌شود.

خصوصیات عمومی قابل توجه چسباننده های سیاه عبارتند از:

 غیر قابل نفوذ بودن در برابر رطوبت و آب

عایق الکتریکی

قابلیت ارتجاع

پایداری متوسط در برابر اسیدها، بازها و نمک ها

چسبندگی به سایر مصالح

 

برخی معایب عمده چسباننده های سیاه نیز عبارتند از:

خواص فیزیکی و مکانیکی آنها با افزایش دما تغییر می کند، نرم و روان می شوند.

در برابر گرمای زیاد تجزیه شده، می سوزند و به ذغال بدل می شوند و خاصیت چسبندگی خود را از دست می دهند.

در برابر فشار زیاد تغییر شکل می دهند

در روغن ها ی معدنی و برخی حلّال ها مانند سولفور کربن حل می شوند.

ـ1در محیط های مرطوب و آلوده به خاک چسبندگی خود را از دست می دهند.
۱-درجه نفوذ: آزمايش درجه نفوذ براي تعيين سختي قير مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در اين آزمايش از يک سوزن استاندارد تحت اثر بار ۱۰۰ گرمي در مدت ۵ ثانيه به داخل قير در دماي ۲۵ درجه نفوذ مي‌کند. مقدار نفوذ برحسب دهم ميلي متر درجه نفوذ ناميده مي‌شود. هر چه درجه نفوذ کم تر باشد قير سخت تر است.

2-نقطه نرمي: درجه نرمي دمايي است که با رسيدن قير به آن دما، قير از حالت جامد به حالت روان در مي‌ايد. هرچه درجه نرمي قير بيش تر باشد، حساسيت کم تري نسبت به تغيرات دما دارد. درجه نرمي قيرهاي معمولي حدود ۶۰ تا ۷۰ مي‌باشد.

3-گرانروي: هر چه لزجت قير بيش تر باشد خواص جامد بيش تري از خود نشان مي‌دهد. واضح است در دماهاي بالاتر لزجت کم تر است. اين مشخصه قير با دستگاه سي بولت فيورل و يا به روش کينماتيکي اندازه گيري مي‌شود.

4-درجه اشتعال: درجه اشتعال دمايي است که اگر قير به آن دما برسد، گازهاي متصاعد از آن با نزديک شدن شعله، مشتعل مي‌شوند و در سطح آن شعله به وجود مي‌ايد. حداکثر دمايي که مي‌توان قير را در کارگاه گرم کرد به درجه اشتعال محدود مي‌باشد.

5-افت وزني: افت وزني قير در دماي بالا، در اثر تبخير قسمتي از روغن‌ها و ترکيبات نفتي آن مي‌باشد. اين مشخصه نيز از خواص مهم قير است. افت وزني قير در اُوِن در دماي ۱۶۳ درجه سانتيگراد و در مدت ۵ ساعت (شرايط تغريبي پخت آسفالت) اندازه گيري مي‌شود.

6-شکل پذيري يا انگمي: اگر نمونه‌اي از قير با سطح مقطع ۱ سانتي متر مربع را با سرعت ۵ سانتي متر/دقيقه بکشيم، مقدار افزايش طول نمونه را قبل از پاره شدن خاصيت انکمي قير گويند.

7-درجه خلوص: مي‌دانيم حلال قير تترا کلرور کربن و سولفور کربن است. بنابراين اگر نمونه‌اي از قير را در هر يک از اين مواد حل کنيم، ناخالصي‌هاي آن باقي مي‌ماند و از آن جا درجه خلوص قير را مي‌توانيم تعيين کنيم.
درجه خلوص عبارت است از : (وزن نمونه قير) ÷ [(وزن ناخالصي) - (وزن قير)]

 

ا توجه به این ویژگی ها، انواع قیر در صنعت ساختمان سازی کاربرد بسیاری دارند. یکی از این خصوصیات تمایل به چسبیدن به سطوح صلب و عدم نفوذ رطوبت و آب در آن است. این چسبندگی به سطح ظاهری جسم و نیز حالت قیر بستگی خواهد داشت. برای ایجاد عمل چسبندگی باید ماده ی قیری، توانایی چسبندگی به سطح جسم را داشته باد. همان گونه که گفته شد وجود رطوبت در سطح جسم این چسبندگی را از میان می برد.

توجه داشته باشید شرکت ما قیر را با پلپمپ خود شرکت به شما تحویل میدهد

 

 

دسته: دایرالمعارف قیر (قیرپدیا)
بازدید: 2575